صفحه اصلي | آرشيو مطالب | پروفايل مدير وبلاگ | لينكrss

 

دربارهموضوعات
مباحث مالــــــی و مالیاتی
مبادلات ارز و فارکـــــــــس
بورس اوراق بهـــــــــــــادار
حســـابداری و حسابرسی
مباحث اقتصـــــــــــــــــادی
زبان انگــلیــــــــــــــــــسی
تحقیقات دانشجـــــــــــویی
تحصیلات تکمیلی،پایان نامه
سوالات و ازمون استخدامی
نرم افزار مالی و حسابداری
آموزش و ترفنــــــــــــــــــد
اطلاعات عمـــــــــــــــومی
هنـــــــــــــــــــــر و گرافیک
قوانین و مـقــــــــــــــــررات
تبلیـــــــــــــــــــــــــــــــغات
ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــژه
متفــــــــــــــــــــــــــــــــرقه

آرشيو ماهيانه

بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
ادمه ي آرشيو ماهانه


بر چسب ها

ترافيکدانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ت‍ک‍ل‍ي‍ف‍ی‌ و آث‍ار آن‌ در ک‍ارآي‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ي‍م‌گ‍ي‍ری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ک‍ان‍ي‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا ب‍ر رون‍د ب‍ه‍ب‍ود س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ ب‍ر گ‍زارش‍ات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ ره‍ن‍م‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‍ه‍ا ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ال‍ي‍ات‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ا در ت‍ام‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دي‍ران‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌)
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ان‍دازه‌گ‍ي‍ری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ت‍م‍رک‍ز اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر اج‍رای‌ ب‍ه‍ن‍گ‍ام‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ طی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (۱۳۷۴-۷۸) در اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ا ه‍زي‍ن‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ واق‍ع‍ی‌ داراي‍ي‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌پ‍ذي‍ر
دانلود رایگان پایان نامه م‍طال‍ع‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ورد ع‍م‍ل‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و پ‍ي‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ ب‍ا ب‍ي‍ان‍ي‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۹ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
دانلود رایگان پایان نامه ارزي‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ال‍ی‌ در اج‍رای‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ در خ‍لال‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌ "۱۳۷۴-۱۳۷۸" در اس‍ت‍ان‌ اي‍لام‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط در گ‍زارش‍ات‌ م‍ال‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍ق‍دی‌ و ت‍ع‍ه‍دی‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ش‍ده‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ارزش‍ي‍اب‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ واگ‍ذاری‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ع‍ل‍ی‌ال‍راس‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ روي‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ درآم‍د س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ (س‍ود س‍ه‍ام‌) در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌ ۳ ح‍س‍اب‍داری‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ دلاي‍ل‌ ع‍دم‌ ب‍ک‍ارگ‍ي‍ری‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ارزي‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ در ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اه‍رم‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌
دانلود رایگان پایان نامه ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ س‍وده‍ای‌ آت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ي‍ب‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه راب‍طه‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و ارزش‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‍داران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍وده‍ای‌ ه‍م‍وار ش‍ده‌ و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ک‍ارب‍رد س‍ام‍ان‍ه‌ راي‍ان‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دانلود رایگان پایان نامه ارئه چارچوب نظری بهره برداری از زمين در نظام اقتصادی اسلام و بررسی تطبيقی آن با ساير
 
دانلود رایگان پایان نامه نظام های اقتصادی و قانون زمين در ايران
دانلود رایگان پایان نامه الگوی استفاده از درآمدهای حاصل از فروش منابع هيدروکربنی بر مبنای اقتصاد اسلامی
دانلود رایگان پایان نامه مقايسه تطبيقی کارآيی بانک های اسلامی و غير اسلامی (مطالعه موردی تاثير بحران 2007 بر بانک های اسلامی و غير اسلامی)
دانلود رایگان پایان نامه طراحی روشی برای تعيين اولويت های تحقيقاتی وزارت نيرو
دانلود رایگان پایان نامه شبيه ساز ی پويا و بررسی سياستهای بلند مدت ناوگان خودروهای گازسوز
دانلود رایگان پایان نامه حل مساله توليد - توزيع چند هدفه در زنجيره تامين چند کالايی با تقاضای غيرقطعي  در محيط فازی
دانلود رایگان پایان نامه حل مساله اندازه دسته و زمان بندی توليد چندکالايی در زنجيره تامين با ماشين های موازی نامرتبط و عمر مفيد کالای فازی
دانلود رایگان پایان نامه طراحی الگوی تعيين اولويت های فناوری با استفاده از ماتريس جذابيت - قابليت اصلاح شده; مطالعه موردی : وزارت نيرو
دانلود رایگان پایان نامه برنامه ريزی زمان بندی ماشين های موازی توليد انباشته ای با معيار های موعد تحويل دار
دانلود رایگان پایان نامه تعيين ترکيب بهينه بنزين و گاز در ناوگان خودروهای سبک شهر تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از  داده های تابلويی با تاکيد بر ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير قابليت های پويا بر قابليت های نوآوری: مورد صنايع غذايی استان تهران 
دانلود رایگان پایان نامه تجزيه و تحليل عوامل موثر بر اجرای استراتژی دربخش بالادستی صنعت نفت با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبی
دانلود رایگان پایان نامه چارچوب برنامه ريزی استراتژيک تکنولوژی و هماهنگی آن با استراتژی های سطح سازمان: مورد شرکت های توليدی پتروشيمی ايران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی توانمندی تکنولوژی هيدروژن و پيل سوختی با استفاده از تلفيق مدل و لکات و اطلس تکنولوژی
دانلود رایگان پایان نامه شناسايی عوامل موثر بر وفاداری مشتريان بنگاه های کوچک و متوسط (SME)  در صنعت نرم افزاری ايران
دانلود رایگان پایان نامه ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ازار آزاد ب‍ر ص‍ادرات‌ غ‍ي‍رن‍ف‍ت‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه اک‍و و ج‍اي‍گ‍اه‌ ت‍ج‍اری‌ ج‌.ا. اي‍ران‌ در آن‌ (م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ م‍وج‍ود، م‍ش‍ک‍لات‌، راه‍ک‍اره‍ا)
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ درآم‍د ص‍ادرات‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر زي‍رب‍خ‍ش‍ه‍ا (۱۳۴۵-۱۳۷۵)
دانلود رایگان پایان نامه ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اوپ‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ق‍وي‍ت‌ آن‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ازار ب‍ورس‌ اي‍ران‌ و اث‍رات‌ ورود س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ ب‍ه‌ آن‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ اي‍ران‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍ف‍ش‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ ب‍ا چ‍ن‍د ک‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
دانلود رایگان پایان نامه ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ اي‍ران‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
دانلود رایگان پایان نامه م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ت‍ول‍ي‍د و ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ف‍رش‌ اي‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه آزم‍ون‌ ال‍گ‍وی‌ گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ داراي‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌۱۳۷۲-۱۳۷۵
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍زي‍ن‍ه‌ - ف‍اي‍ده‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آل‍وم‍ي‍ن‍ي‍وم‌ س‍ازی‌ ال‍م‍ه‍دی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ولاد اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ اع‍م‍ال‌ ش‍ده‌ طی‌ دو ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
دانلود رایگان پایان نامه ارزي‍اب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ت‍ران‍زي‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ح‍وزه‌ دري‍ای‌ خ‍زر و وض‍ع‍ي‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژي‍ک‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ چ‍ي‍ن‌ در ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ال‌ ۲۰۲۰ م‍ي‍لادی‌ و چ‍ش‍م‌ان‍داز رواب‍ط ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌ ب‍ا چ‍ي‍ن‌
دانلود رایگان پایان نامه محاسبه ارزش در معرض ريسک با استفاده از نظريه ارزش فرين
دانلود رایگان پایان نامه بررسی پيش بينی پذيری ريسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ريزش مورد انتظار
دانلود رایگان پایان نامه کاربرد مدلسازی فازی جهت پيش بينی هزينه و جريان نقدينگی پروژه
دانلود رایگان پایان نامه کاربرد شبکه عصبی و برنامه ريزی تصادفی در بهينه سازی چند دوره ای پر تفوی
دانلود رایگان پایان نامه مقايسه عملکرد مدل ريسک و مدل های نوع گارچ در پيش بينی ريسک بازار ارز ايران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر مشروط
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی پرتفوی پروژه های تحقيق و توسعه با رويکرد اختيار معامله واقعی فازی
دانلود رایگان پایان نامه واکنش بازار سهام نسبت به اعلاميه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارائه رويکرد هسته - پيرو استوار جهت انتخاب سبد سهام
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير همزمان ساختار سرمايه و بازدهی سهام بر يکديگر در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه کاربرد الگوريتم ژنتيک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سياستهاي معملاتی مبتنی بر تحليل تکنيکال  
دانلود رایگان پایان نامه بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بهينه سازی سبد سهام با معيارهای مختلف سنجش ريسک با استفاده از الگوريتم جستجوی ممنوعه
دانلود رایگان پایان نامه بررسی موفقيت سيستم  معاملات بر خط در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه مديريت پويای سبد سهام با استفاده از يادگيری تقويتی
دانلود رایگان پایان نامه پيش بينی قيمت اختيار معاملات با استفاده از سيستم های عصبی فازی
دانلود رایگان پایان نامه چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رس‍ي‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌)
دانلود رایگان پایان نامه م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ " ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ح‍ول‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ "
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ م‍ع‍اف‍ي‍ت‌ه‍ا و ج‍رائ‍م‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ م‍ن‍درج‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍اری‌ ب‍ر ک‍ارائ‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍م‍ي‍زي‍ن‌ ک‍ل‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍اث‍ي‍ر پ‍ذي‍رش‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ق‍ان‍ون‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‌ ب‍ا ت‍أک‍ي‍د ب‍ر ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ف‍رار م‍ال‍ي‍ات‍ی‌: م‍ورد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دانلود رایگان پایان نامه م‍واد ق‍ان‍ون‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اث‍رگ‍ذار ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ اول‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ زن‍ان‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ خ‍ارج‌ از ش‍م‍ول‌ در م‍ص‍رف‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ ع‍م‍ران‍ی‌ و ج‍اری‌ در اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
دانلود رایگان پایان نامه اج‍ت‍ن‍اب‌ از اخ‍ذ م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ض‍اع‍ف‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ طرح‍ه‍ای‌ اج‍را ش‍ده‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۸ ل‍غ‍اي‍ت‌۱۳۷۲
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ا در ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ا ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ن‍د ال‍ف‌ م‍اده‌ ۱۰۵ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌
دانلود رایگان پایان نامه ق‍ان‍ون‌ گ‍ري‍زی‌ و ق‍ان‍ون‌ س‍ت‍ي‍زی‌ م‍ام‍وران‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ و ن‍اک‍ارآم‍دی‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ي‍ري‍ه‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ در ن‍ظام‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ و وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ا
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ب‍ص‍ره‌ ۶ م‍اده‌ ۱۰۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر طرح‌ خ‍ود اظه‍اری‌
دانلود رایگان پایان نامه ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‌ در اس‍لام‌
دانلود رایگان پایان نامه م‍راج‍ع‌ رس‍ي‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‍ه‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ [ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر وظي‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍وراي‍ع‍ال‍ی‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ و دي‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌]
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ آگ‍اه‍ی‌ م‍ودي‍ان‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ از ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر درآم‍د م‍ودي‍ان‌ و دول‍ت‌ [م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌]
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ ن‍رخ‍ه‍ای‌ ت‍ص‍اع‍دی‌ م‍ال‍ي‍ات‌ در اي‍ران‌ و ارائ‍ه‌ روش‌ ن‍رخ‌گ‍ذاری‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر درآم‍د ب‍ر ت‍وزي‍ع‌ درآم‍د در اي‍ران‌ (ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر س‍ه‍م‌ ن‍ي‍روی‌ ک‍ار)
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍ف‍ک‍ي‍ک‌ م‍ق‍ررات‌ (ق‍ان‍ون‌) م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‌ه‍ا از ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‌ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اج‍رای‌ " طرح‌ ت‍خ‍ص‍ي‍ص‌ ش‍م‍اره‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ه‌ م‍ؤدي‍ان‌ م‍ال‍ي‍ات‌ " ب‍ر ن‍ظام‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ و وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ در اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه س‍اخ‍ت‍ار ج‍اری‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ال‍ي‍ات‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ در اي‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ردرآم‍د ن‍ق‍ل‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ و ح‍ق‌ واگ‍ذاری‌ ام‍لاک‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ طی‌ دوره‌ زم‍ان‍ی‌۱۳۶۸-۱۳۷۷
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ درآم‍دی‌ م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍ور
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ رش‍د س‍الان‍ه‌ ه‍ر ي‍ک‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ و ت‍رک‍ي‍ب‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور (دوره‌۱۳۶۱-۱۳۷۷ )
دانلود رایگان پایان نامه ع‍ل‍ل‌ م‍غ‍اي‍رت‌ س‍ود اب‍رازی‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا س‍ود م‍ش‍م‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ق‍طع‍ی‌ ش‍ده‌ آن‍ه‍ا ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ م‍ال‍ي‍ات‌ (م‍ورد خ‍اص‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ت‍ک‍اف‍وی‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ در ت‍ام‍ي‍ن‌ ب‍ودج‍ه‌ دول‍ت‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍زارش‌ ت‍ف‍ري‍غ‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ي‍م‌ دس‍ت‌ان‍درک‍اران‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍اث‍ي‍رات‌ ي‍اران‍ه‌ ن‍ان‌ ب‍ر ض‍اي‍ع‍ات‌ ن‍ان‌ در خ‍لال‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍ر ت‍دوي‍ن‌ ب‍ودج‍ه‌ در اي‍ران‌ از آغ‍از م‍ش‍روطي‍ت‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ ن‍وي‍ن‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ن‍ظي‍م‌ ب‍ودج‍ه‌ و ارائ‍ه‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌ري‍زی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ دري‍اف‍ت‌ و پ‍رداخ‍ت‌ خ‍زان‍ه‌ در ن‍ظام‌ اداری‌ و م‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ (م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌)
دانلود رایگان پایان نامه ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ غ‍ي‍رم‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
دانلود رایگان پایان نامه چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ودن‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد اي‍ران‌ در ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍رم‍اده‌ ۱۰۴ ق‌. م‌. م‌.
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ در رس‍ي‍دگ‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍راس‌ م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ف‌ طلا ف‍روش‍ی‌ در اداره‌ ک‍ل‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌)
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ی‌ و ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌ از طري‍ق‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌)
دانلود رایگان پایان نامه ارزي‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ در ش‍ن‍اس‍اي‍ی‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌
دانلود رایگان پایان نامه ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍ت‍ي‍اب‍ی‌ م‍ع‍اف‍ي‍ت‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ي‍د
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ اي‍ران‌ در ث‍ب‍ت‌ ام‍وال‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه آزمون شکل ضعيف کارآيی بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زير مجموعه های بازار)
 دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه اهرم مالی با ريسک سيستماتيک شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1380-1386)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين نقدشوندگی دارايی ها و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی سهام برنده و بازنده بر حجم معاملات
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير سياست های پولی بانک مرکزی بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری مشترک در ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه ميان حاکميت شرکتی با عملکرد شرکتها در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تغييرات سقف و کف قيمت های سهام به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی قيمت گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ريسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک تحليل پوششی داده ها
دانلود رایگان پایان نامه عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين دوره نگه داری سرمايه گذار با ويژگی های سهام
دانلود رایگان پایان نامه بررسی ساختار سرمايه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبر اساس تئوری های هزينه نمايندگی، سلسله مراتبی و دادوستد ايستا
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير ساختار سرمايه روی رابطه نسبت P/E
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير سياست تقسيم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده، و ارزش بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط ميان ويژگی‌های فردی، حرفه‌ای، و شخصيتی با تورش‌های رفتاری متداول در ميان مديران سرمايه‌گذاری و فعالان بازار سرمايه ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع
دانلود رایگان پایان نامه عمومی عادی ساليانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه آزمون اثرات تورش های رفتاری سرمايه گذاران بر کارايی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روند و ثبات در عملکرد مالی شرکت‌ها 1376-1385
دانلود رایگان پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضيح داده نشده
دانلود رایگان پایان نامه در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين بازده مازاد سهام با سود هر سهم پيش‌بينی شده، نسبت قيمت به درآمد هر سهم، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارائه مدلی جهت بهينه سازی اقلام ترازنامه با استفاده از رويکرد برنامه ريزی آرمانی (مطالعه موردی بانک پارسيان)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی حباب قيمتی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی عملکردشرکتهای سرمايه گذاری پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برمبنای نظريه مدرن پرتفوی(MPT) ونظريه پست مدرن پرتفوی(PMPT)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی اثر مالکيت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی محتوی اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثر آن بر نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طريق بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه سالهای 82-89)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی آثار توقف موقت معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی توان تبيين معيارهای ريسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه مقاسه عملکرد مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای
 
(CAPM) دانلود رایگان پایان نامه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبيين بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقايسه ای رفتار توده واری آگاهانه ميان بازار اوراق بهادار تهران و بازارهای نوظهور و توسعه يافته  
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير درآمدهای ارزی(نفتی و غيرنفتی) بر شاخص نقدی و قيمت (TEDPIX) بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين ويژگيهای شرکت و بازده سهام طی دوره های ريزش در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه سنجش عملکرد صندوق های سرمايه گذاری سهام با استفاده از روش های نوين (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين ساختار بازار و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی ممنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه رابطه قيمت گذاری کمتر از حد و نقد شوندگی سهام شرکت بعد از عرضه عمومی اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه نقدشوندگی و اهرم با بازدارنده بلند مدت عرضه های عمومی اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی اثر تغييرات حد نوسان قيمت سهام بر نوسانات توضيح داده نشده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقايسه ای عملکرد شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود رایگان پایان نامه بر اساس روش تحليل پوششی داده ها و هم سنجی آن با شاخص های ترينر، جنسن و شارپ
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری دربورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی و آزمون پديده شتاب در شرايط رونق و رکود بازار در شرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه تاثير توقف معاملات بر نوسان پذيری قيمت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی کارايی شعب بانک حکمت ايرانيان با ترکيبی از شبکه عصبی و DEA
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير نگهداری وجوه نقدی مورد انتظار بر عملکرد آتی و بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه نوسان قيمت با حجم معاملات و تعداد موقعيت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير نرخ تورم و نرخ ارز بر نقدشوندگی سهام
دانلود رایگان پایان نامه بررسی فرضيه ی افشای راهبردی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير خصوصی سازی بر کارايی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششی داده ها (EDA)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی پويايی معاملات سرمايه گذاران حقيقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی کارايی نسبی بانک های خصوصی با روش تحليل پوششی داده ها و مقايسه آن با روش نسبت های مالی
دانلود رایگان پایان نامه رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل شبکه ای فازی FANP
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بيمه در ايران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی ريسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملياتی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ريسک نقدشوندگی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه امکان سنجی به کارگيری قراردادهای سواپ نکول اعتباری از نظر مالی و فقهی در نظام مالی جمهوری اسلامی ايران
دانلود رایگان پایان نامه رتبه بندی بانک های تجای با استفاده از مدلهای TOPSIS/DEA,DEA  و رويکرد اندرسون - پيترسون بر پايه شاخص های مالی
دانلود رایگان پایان نامه تاثير رفتار توده وار سرمايه گذاران بر نوسان پذيری قيمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی دو الگوی تئوری توازن ايستا و تئوری ترجيحی در تبيين ساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه رابطه بين زمان تا سررسيد و نوسان پذيری قيمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ايران
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی عملکرد شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های نوين و مقايسه آن با روش شارپ
دانلود رایگان پایان نامه مقايسه مدل تصميم گيری چندمعياره ويکور با مدل قيمت گذاری دارايی های سرمايه ای برای انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد ب‍ا ري‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
دانلود رایگان پایان نامه ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍رک‌ ري‍س‍ک‌
دانلود رایگان پایان نامه تاثير مالکيت سرمايه گذاران  نهادی بر مديريت سود شرکت های پذيرفته شده در بورس تهران  
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تازه ای بر مبانی نظری استانداردهای حسابداری
دانلود رایگان پایان نامه تاثير استفاده از فن آوری اطلاعات بر حسابداری حقوق و دستمزد در ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی روشهای تامين مالی شرکت های صنعتی سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس بر مديريت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانلود رایگان پایان نامه رابطه بين مالکيت نهادی و نقدشوندگی سهام در ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی‌ ‌ارتباط معيار‌ها‌ی‌ ‌ارزيابی‌ متو‌ازن‌ و معيار ‌ارزيابی‌ ‌عملکرد
دانلود رایگان پایان نامه اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ريسک
دانلود رایگان پایان نامه ارتباط ساختار مالکيت و کيفيت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين محافظه‌کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين کيفيت اقلام تعهدی ،ميزان وجه نقد و جريان وجه نقد آزاد شرکتها
دانلود رایگان پایان نامه رابطه حاکميت شرکتی و سود مشمول ماليات شرکت ها
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و هزينه سرمايه
دانلود رایگان پایان نامه توانيی نسبی داده های سود و جريان وجه نقد در پيش بينی جريان های نقدی آتی
دانلود رایگان پایان نامه ارزيابی مقايسه ای ساختار سرمايه شرکت های با فناوری بالا و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزيه و تحليل رگرسيون
دانلود رایگان پایان نامه رابطه بين کيفيت سود و سود تقسيمی
دانلود رایگان پایان نامه تاخير چرخه عملياتی شرکت ها بر پايداری اقلام تعهدی سود
دانلود رایگان پایان نامه تاثير حسابداری محافظه کارانه بر کاهش ريسک سقوط قيمت سهام
دانلود رایگان پایان نامه مديريت سود و عملکرد بلند مدت عرضه عمومی اوليه سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی متغيرهای مالی و موثر بر تصميمات سرمايه گذاری سرمايه گذاران نهادی
دانلود رایگان پایان نامه تاثير انعطاف پذيری مالی بر ميزان سرمايه گذاری و ارزش آفرينی شرکت ها
سياق، دروازه حسابداری نوين
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين اقلام تعهدی، ويژگی های رشد شرکت و جريانات نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين نوسان سود و قابليت پيش بينی سود
دانلود رایگان پایان نامه تاثير سرمايه فکری بر کيفيت اطلاعات مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير عدم اطمينان های خاص بر بکارگيری روش های پيشرفته بودجه بندی سرمايه ای
دانلود رایگان پایان نامه آزمون تجربی انگيزه های مديريت جريان نقدی حاصل از عمليات
دانلود رایگان پایان نامه بررسی اثر کيفيت افشای شرکتی بر نقد شوندگی سهام  در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی سودمندی به کارگيری معيارهای مدل گوردن توسط تکنيک فرآيند تحليل شبکه ای در انتخاب سهام  
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير مديريت واقعی سود و مديريت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر رفتار سرمايه گذاری شرکت های پذيرفته شده
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه ارزشهای فرهنگی و افشای مسئوليتهای اجتماعی شرکت ها : آزمون مدل هافستد درشرکتهای توليدی - تجاری ايران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی برتری روش الگوهای جريان نقدی نسبت به روش آنتونی و رامش به عنوان معياری برای تعيين چرخه عمر شرکت با استفاده از شاخص های مالی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط ميان شفافيت سود،هزينه سرمايه، نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير ويژگيهای نظام راهبری شرکت بر کيفيت اطلاعات مالی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير سرمايه گذاران نهادی بر کاهش ريسک سقوط ارزش سهام
دانلود رایگان پایان نامه رابطه عدم اطمينان جريان های نقدی و سياست تقسيم سود
دانلود رایگان پایان نامه عدم اطمينان محيطی و اقلام تعهدی اختياری
دانلود رایگان پایان نامه رشد درآمد و سود پايدار، کيفيت سود و ضريب واکنش سود 
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه حجم مبنا با بازدهی و نقدشوندگی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران(1382-1387)
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عکس العمل سرمايه گذاران در مقابل خبرهای اقتصادی و سياسی غير منتظره در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غيرعادی حسابرسی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير حاکميت شرکتی بر رابطه تمرکز مالکيت و عدم تقارن اطلاعاتی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افشا به موقع صورتهای مالی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثير توان رقابتی شرکت و ساختار بازار بر ساختار سرمايه
دانلود رایگان پایان نامه اثر دوره تصدی مديريت بر ارزش شرکت، هزينه های نمايندگی و ريسک اطلاعاتی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط بين محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غير شرطی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی سيستم اموزش حسايداری در ايران و مقايسه آن با دانشگاه های برتر آمريکا
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين هموار سازی سود و هزينه سرمايه سهام عادی
دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بين رتبه شغلی و نوع موسسه حسابرسی با ويژگی های شخصيتی حسابرسان
دانلود رایگان پایان نامه تبيين عوامل تاثير گذار بر جريان های نقد عملياتی غيرنرمال

 

:: موضوعات مرتبط: تبلیـــــــــــــــــــــــــــــــغات
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط مرتضی کیانی در یکشنبه ۳ خرداد۱۳۸۸  

  


جستجو


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

لينکهاي مفيد

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران
سازمان بورس و اوراق بهـــــــادار
مدیریت فنــاوری بورس تهـــــران
شرکت سپــــــرده گذاری مرکزی
اداره گواهیـــــــــنامه های بورس
سایت بورس کــــــــــــالای ایران
کانون کارگـــــــــــــــزاران بورس
شرکت نرم افـــــــــــــزاری رسا
لیست کارگـــــــــــــزاران بورس
لیست بانکـــــــــــــــهای ایران
==================
مرکز تحقیقات کارگزاری راهبرد
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
==================
پرتابل تحلیـــــلی بازار سرمایه
اطلاع رســـــــانی بورس روزانه
پارسیــــــــان بورس ایرانیــــان
سایت تحلیـــــــــــلی بورسی
سایت پرشــــــــین تحلـــــیل
شایعات نمـــــــــــــــا بورس
سیگـــــــــــــــــــــنال بورس
سایت تخصصی بورس30ران
گلدن سیگــــــــــــــــــــنال
پاسارگاد تحلیـــــــــــــــــل
بتــــــــــــــــا سهــــــــــم
فـــــــــــــــراسهـــــــــــم
بورس ثـــــــــــــــــــــــروت
سیگنال های ثـــــروت یار
دیدبان اندیکـاتور تحلیل یار
پایگـــــــــــــــاه بورس 24
==================
وبلاگ اخبــــــار لحظه ای بورس
وبلاگ تحـــــلیلی سهام و ثروت
وبلاگ تحلیلی بورس سهم101
وبلاگ تحلیلی سهمــــــــــیران
==================
تالار گفتگوی نما بورس
تالار گفتگوی بورس24
شبــــــکه سهام یاب
==================
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تابناک
خبرگزاری فارس
بورس نیــــــــوز
==================
وبمانی
پارس فارکس
مدرسه فارکــس
ایران بورس انلاین
==================
پرتابل دانشگاهی کشــور
سایت سازمان سنجــش
سایت دانشــــــــگاه آزاد
انجمن تحصیــــلات عالی
وب سایت مـــــــــدیریت
ساعات جهانی و تبدیل


لينکهاي روزانه

قیمت ســــــــکه و ارز
کل قیمت های جهانی
آرشیــو شاخص قیمت
==================
مفید آنلاین
شبکه کدال
مقایســه شــــــــــــرکت ها
تغیـیر سهام سهامداران فعال
ریز معاملات بورس اوراق بهادارلينکهاي استخدامي


 

صفحه اصلي

 

Design By M.Kiani ©2009_All Rights Reserved